การประชุมวิชาการ

ประชุมอบรมวิชาการประจำปีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ Siriraj Neuroscience Annual Conference(SNAC)

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดประชุมอบรมวิชาการประจำปีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ Siriraj Neuroscience Annual Conference(SNAC) เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งในปีนี้ได้กำหนด Theme เรื่อง "Case-based Approach and Update in Neurology" ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย