ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสมัครขอรับทุน สนับสนุนการประชุมวิชาการ 12th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2018 (AOEC)

ประกาศสมัครขอรับทุน

สนับสนุนการประชุมวิชาการ 12th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2018 (AOEC)  

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 
 
เริ่มรับสมัครทุนจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 
จำนวนทุนทั้งหมด 3 ทุน โดยผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาจัดตามลำดับดังนี้
1. ผู้สมัครได้ถูกเชิญวิทยากร ในการประชุมวิชาการ 12th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2018 
2. ผู้สมัครได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 12th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2018 
3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดการสนับสนุนทุนประกอบด้วย
1. การลงทะเบียน การประชุมวิชาการ 12th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2018 
2. ที่พัก  ( เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561) เท่านั้น
3. การเดินทาง  (เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561) เท่านั้น
 
ท่านที่สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องเขียนใบสมัคร พร้อมหลักฐานการเชิญเป็นวิทยากรหรือการนำเสนอผลงาน เป็นต้น 
ส่งกลับมายัง “สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย” 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
หรือทาง Fax. 02-716-6004, E-mail: nstt2004@gmail.com
 
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย