ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2560

 

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย