ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

 .

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย