ดาวน์โหลด

แนวทางการดูแลผู้ป่วย โรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลางสำหรับแพทย์

 Clinical Practice Guidelines: Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย