การประชุมวิชาการ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2562-2563 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

กำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ. 2562-2563 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา