ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงบการเงิน ประจำปี 2562

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง และปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และยังคงสูงมากขึ้น เพื่อป้องกัน ควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว  จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563  ออกไปในช่วงปลายปี 2563 นั้น

 
สมาคมฯ จึงขอเสนอผลการดำเนินการและงบการเงิน ประจำปี 2562  และเสนอ บริษัท เอ พี เอส ออดิท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำบ้าน 2563 ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้พิจารณา ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ส่งความเห็นกลับมาที่ E-mail nstt2004@gmail.com ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 หากสมาชิกสมาคมฯ ท่านใด ไม่มีข้อคัดค้านหรือขัดข้องถือว่ารับรองรายงานการประชุมครั้งนี้

ไฟล์แนบ: