ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2557 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

กำหนดการสอบ-ปการศกษา-2557นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย