ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

The 2nd NCNP-Siriraj Muscle School

เครือข่ายโรคพันธุกรรมระบบประสาท หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการบริการเวชพันธุศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย) ฝ่ายวิจัย และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดการอบรม เรื่อง “The 2nd NCNP-Siriraj Muscle School” โดย Prof. Ichizo Nishino จาก National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Tokyo, Japan ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อ ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ
 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่