ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็นต่อการนำกัญชามาใช้ประกอบการรักษาในโรคระบบประสาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

25 กรกฏาคม 2562

Credit: Photo by Aphiwat chuangchoem from Pexels

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย