การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปี 2562-2563

 ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำเดือน 2562-2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพะรเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา