ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย