ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา (Neuromyelitis optica; NMO) และ โรคมัลติเพิลสเคอโรสิส (Multiple sclerosis; MS) ฉบับที่ 1