ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป้วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกาหรือ เอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica; NMO) และโรคมัลติเพิลสเคอโรสิสหรือเอ็มเอส (Multiple sclerosis; MS) ฉบับที่ 2