งานประชุมวิชาการประจำปี

The 7th Scientific Annual Meeting of Thai neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Society

ขอเรียน ประสาทแพทย์  แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา  จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ให้แก่แพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจงานประสาทวิทยาในด้านโรคประสาทและกล้ามเนื้อ