การเรียนการสอนสาขาประสาทวิทยา

กำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการฝึกอบรม 2565