ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565