Annual Academic Meeting in Headache Disorder :Theme "Headache in Daily Practice"

Annual Academic Meeting in Headache Disorder :Theme "Headache in Daily Practice"
4th Nov 2022 8.30 am.-5.30 pm. 

 
 
ปวดศีรษะ เป็นอาการที่พบในเวชปฎิบัติได้บ่อย และบางครั้ง ก็มีความซับซ้อน ทั้งในแง่การวินิจฉัยรวมถึงการรักษา
 
ในการแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคปวดศรีษะประจำวัน การแก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่ การต้องแยกโรคปวดศรีษะที่มีสาเหตุ การวินิจฉัยโรคปวดศีรษะชนิดปฐมภูมิ จนถึงการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเช่น โรคปวดศีรษะเรื้อรังหรือมีการติดยาและมีโรคร่วม ทุกกระบวนการมีปัญหาให้ขบคิดเฉพาะราย และการบูรณาการทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา รวมถึงการติดตามเฉพาะโรค 
 
ในงานประขุมประจำปีของเราในปีนี้ ได้วิทยากรที่มากความสามารถและประสบการณ์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องของการรักษาโรคปวดศีรษะและเคล็ดลับต่างๆ ที่แพทย์ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 

Schedule 

 Annual Academic Meeting in Headache Disorder
โดยชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม Eternity ชั้น G โรงแรม Pullman Bangkok King Power
Theme: “Daily Practice in Headache Disorder”
 
Date: วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-17.30 น.
8.00-8.20: Registration
 
8.20-8.30: Opening remark
                  Morning session - Daily Practice in Headache Diagnosis

8.30-9.00: Secondary headache you might miss
                  Speaker: ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.00-9.30: Neuro-imaging in headache: what should we know?  
                  Speaker: ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

9.30–10.00: Chronic daily headache approach
                   Speaker: รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.30: COFFEE BREAK

10.30-11.00: Medication overuse headache: when should we concern?
                      Speaker: พญ.ธนินจิตรา พูลเพชรพันธุ์ โรงพยาบาลสมิติเวช
 
11.00 - 11.45: Lunch symposium 1: บริษัท ZUELLIG PHARMA
                       Fast and Sustain matter: The data on Galcanezumab fast action and sustain efficacy in Migraine
 
11.45 - 12.30: Lunch symposium 2: บริษัท B.L.HUA & CO.,LTD.
                       A Paradigm Shift in the Management of Migraine with Intravenous Anti-CGRP Treatment
 
12.30-13.15: LUNCH BREAK
 
                      Afternoon session: Daily Practice in Headache Treatment
13.15-13.45: Why understand pathophysiology of migraine lead to treatment success
                       Speaker: อ.นพ.วนกร รัตนวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.45-14.15: Best practice in migraine management
                       Speaker: รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.15-14.45: Role of rehabilitation therapy in headache, and myofascial pain syndrome
                       Speaker: อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
14.45-15.15: COFFEE BREAK
 
15.15-15.45: Diet, exercise, life style: evidence-based review and clinical application
                       Speaker: ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์ (นายแพทย์ สบ 1) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

15.45-16.15: Management of Tension type headache and Cluster headache
                       Speaker: นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

16.15-16.45: Update headache news 2022 and what’s coming next
                       Speaker: ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.45-17.30: Case challenge in Headache (3 cases presentation)
                       Speakers: อ.นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา, ผศ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข, ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

Download Files

‣ หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565
เรียน คณบดี/ผู้อำนายการโรงพยาบาล/หัวหน้าสถาบัน
‣ หนังสือเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2565
เรียน แพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ