สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับประสาทแพทย์ ทั้ง 4 ท่าน

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  ขอแสดงความยินดี กับประสาทแพทย์ ทั้ง 4 ท่าน
👍ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
👍ศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น-ด้านวิชาการ ประจำปี 2566
👍พญ.ทิพย์ลดา  บุญชัย  ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น-ด้านบริการคลินิก ประจำปี 2566
👍นพ.สิทธิพันธ์  จันทร์พงษ์ ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น-ด้านบริการชุมชน ประจำปี 2566