แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP)

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) และประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีโอกาสพบผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน โดยให้มีการเก็บอุจจาระส่งตรวจเพื่อยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าไม่พบเชื้อโปลิโอและดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานการเฝ้าระวังที่องค์การอนามัยโลกกำหนด  เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง  สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการกลาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ