การให้ทุนวิจัยทางประสาทวิทยา ประจำปี 2566

 

 

 

 

Download Files

‣ แบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
แบบขอรับทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566