สมาชิกสมาคม

คุณสมบัติของสมาชิก

 

คุณสมบัติสมาชิก

ประเภทสมาชิก
สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
( ก ) สมาชิกสามัญ
( ข ) สมาชิกสมทบ
( ค ) สมาชิกกิตติมศักดิ์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 • ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวช กรรมสาขาเวชกรรมหรือปริญญาแพทย์ และได้วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือได้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา หรือได้เคยปฏิบัติงานในทางสาขาประสาทวิทยาหรือประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และคณะกรรมการเห็นสมควร
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นที่รังเกียจในการสมาคม ไม่เคยถูกออกจากสมาคม หรือสโมสรใด ๆ มาโดยมีความเสียหาย ไม่เป็นโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว
 • สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อ 7.1? 7.5 ในข้อที่ 7 แต่ต่างกันคือ สมาชิกสมทบอาจจะเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ประสาทวิทยา แต่มีความสนใจเป็นพิเศษในวิชาประสาทวิทยาสาขาต่าง ๆ
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณซึ่งคณะกรรมการได้ลงมติเห็นสมควรให้เชื้อเชิญเป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติยศแก่สมาคมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางประสาทวิทยา
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ ให้ยื่นในสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองสองท่าน
 • เมื่อถึงคราวประชุมคณะกรรมการบริหารให้เลขาธิการนำรายชื่อผู้สมัครนั้น เสนอต่อที่ประชุม เพื่อคณะกรรมการบริหารจะได้วินิจฉัยลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก
 • เมื่อคณะกรรมการบริหาร ได้ลงมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้เลขาธิการแจ้งไปยังผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชำระค่าบำรุงสมาคมประสาทวิทยาฯ ภายใน 1 เดือน
 • สมาคมจะยังไม่ถือว่าผู้สมัครใหม่เป็นสมาชิก และจะยังไม่ลงทะเบียนจนกว่าผู้นั้นจะได้ชำระค่าบำรุงตามระเบียบ
 • ผู้สมัครคนใดได้ชำระเงินค่าบำรุงตามความในข้อ 12,13 แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้ทำทะเบียนแยกไว้ต่างหาก

ค่าบำรุงสมาคม
 • ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาคม
  1. ค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท
  2. ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
 • สมาชิกมีสิทธิและได้ประโยชน์ ทั้งได้รับผลปฏิบัติโดยเสมอภาคกันภายในขอบเขตของ วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
 • สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเจริญของกิจการ หรือความเป็นไปของสมาคมได้ ต่อคณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมใหญ่
 • สมาชิกมีสิทธิไต่ถามหรือขออนุญาตต่อคณะกรรมการบริหาร หรือตรวจเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคม ณ สำนักงานสมาคม ได้ในเวลาอันสมควร
 • สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ การประชุมประจำปี หรือการประชุมทางวิชาการ ในการนี้สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน กับมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้
 • สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้เลขาธิการ หรือนายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ทะเบียนภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันย้าย การขาดสมาชิกภาพ
 • สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ก. ตาย
  ข. ลาออก
  ค. ต้องจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท
  ง. ต้องจำคำพิพากษาของศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ
  จ. คณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกตามความในข้อ 23
 • สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แสดงความจำนงในหนังสือยื่นต่อเลขาธิการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร แต่ต้องชำระเงินค่าบำรุงหนี้สินอย่างอื่น อันค้างชำระอยู่แก่สมาคมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน และความเป็นสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ลาออกได้แล้ว
 • คณะกรรมการบริหาร อาจลงมติตามความเห็นข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ลบชื่อสมาชิกออกเสียจากทะเบียนได้ เมื่อปรากฏชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือทำตนให้เป็นที่เสื่อมเสียของสมาคม หรือละเมิดระเบียบและข้อบังคับโดยเจตนา เมื่อได้รับคำตักเตือนเป็นหนังสือจากเลขาธิการแล้ว ก็ยังกระทำอยู่อีก แต่ทั้งนี้ให้กรรมการบริหารเรียกประชุมและขอมติจากสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน ต้องออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับมีจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้มาประชุม
  2. ไม่ชำระค่าบำรุงภายใน 3 เดือนแรกของปี และเหรัญญิกได้เตือนไปแล้ว 2 ครั้ง การเตือนถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกันไม่เกินกว่า 3 เดือน ถ้าสมาชิก ๔นั้นไม่นำเงินมาชำระหรือเพิกเฉยละเลยเสีย โดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอำนาจลบชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกของสมาคม และให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ แต่สมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกด้วยเหตุดังกล่าวนี้ย่อมมีสิทธิขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีกได้ ในเมื่อได้ปฏิบัติการชำระค่าบำรุง และหนี้สินที่ค้างให้เสร็จไปด้วยเรียบร้อย

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร