สมาชิกสมาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ช่องทางการชำระเงิน
1. เงินสด
2. ธนาณัติ ปณ.เพชรบุรีตัดใหม่ ?สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย?
3. ดร๊าฟธนาคาร
4. เช็ค สั่งจ่าย ?สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มคืนที่ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2716-5901 โทรสาร 0-2716-6004


form