งานประชุมวิชาการกลางปี

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2557

ขอเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2557


วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี Theme: ?Case studies in Neurology?
และการประชุมวิชาการ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course


จัดการประชุมและสนับสนุนโดย

The International Federation of Clinical Neurophysiology
ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย


ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี


จุดประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกได้รับความ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course

จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology
ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Teaching course นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและหลากหลาย
เช่น psychogenic movement disorder, amyotrophic lateral sclerosis, spasticity,
immune-mediated neuropathy, transcranial magnetic stimulation และ aging brain เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก


ค่าลงทะเบียน (คนไทย): 1,500 บาท
ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สมาคมประสาทวิทยาฯ

คุณปราณี 02-716-5901
และคุณนิตย์รดี 02-716-5994

โทรสาร 02-716-6004

E-mail:nstt2004@gmail.com

Eisai AOPMC_Poster_15-2

Download :-


- โปสเตอร์
- กำหนดการ
- ใบสมัคร