งานประชุมวิชาการประจำปี

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 22

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา