ตารางสอบการฝึกอบรม

กำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563