งานประชุมวิชาการประจำเดือน

การประชุมวิชาการประจำเดือน ปี 2553-2554


การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2553-2554

ณ ห้องประชุม ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา


วันศุกร์ที่

สถาบันที่นำเสนอ

Interhospital Conference

09.00 - 11.00

พัก

11.00 ถึง 11.15

Neurology Lecture

Theme: Neurological complications of systemic disease

11.15 ? 12.00

พัก

12.00 ถึง 13.00

ความรู้ทางด้าน

บูรณาการ

13.00 - 14.00

Neuroscience Lecture

14.00 - 15.00

2 ก.ค.53

รพ.ศิริราช

รพ.สงขลานครินทร์

Practical approach cognitive function disorders in systemic disease

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

How to appraise medical literature

ผศ.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

Principles of electromyography, nerve conduction velocity and evoked potential response

นพ.ณัฐ พสุธารชาติ


10 ก.ย.53

รพ.พระมงกุฎเกล้า

รพ.ธรรมศาสตร์

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

Systematic approach myopathies from medical illness

รศ.นพ.ก้องเกียรติกูณฑ์กันทรากร

How to write research proposal

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Neurogenic bladder : pathophysiology, pathogenesis and diagnostic tests

นพ.บรรณสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์

12 พ.ย.53

สถาบันประสาทวิทยา

รพ.ราชวิถี

Key manifestations and differential diagnosis of neuropathies associated with systemic disorders

อ.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

Depression, anxiety neuroses and personality disorders : practical points for neurologist

รศ.นพ. เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

Memory : neural basis and how brain memorize

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

14 ม.ค.54

รพ.รามาธิบดี

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

Update neurological manifestations of AIDS and its treatment

ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

Principles of pain management

รศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน


How brain recovery from stroke

ศ.พญ.ดิษยากร รัตนากร

11 ..54

รพ.จุฬาลงกรณ์

รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

Highlight of acquired metabolic disorders of the nervous system

ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

Approach to aphasia and its management

รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ

Disorders of vision : diagnostic techniques and tests

นพ.โชติพัฒน์ ด่านชัยวิจิตร