งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2563 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

The 60th Anniversary of The Neurological Society
of Thailand: Past, Present and Future
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันนวาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 
ลงทะเบียนได้ที่ https://register.nstt-virtual-meeting.com/home.php
 
หรือลงทะเบียนโดยแสกนผ่าน QR Code