หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562

เกณฑ์หลักสูตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 
1. ชื่อหลักสูตร
    (ภาษาไทย)     หลักสูตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
    (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Neurology
 
2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
    (ภาษาไทย)     วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
    (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Neurology
ชื่อย่อ
    (ภาษาไทย)   วว. สาขาประสาทวิทยา
    (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai of Neurology
คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
    (ภาษาไทย)   วว. สาขาประสาทวิทยา
    (ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Neurology หรือ Dip., Thai Board of Neurology
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาประสาทวิทย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
     สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตรตังนี้
     พันธกิจหลัก "ผลิตอายุรแพทย์สาขาประสหวิทยา ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพในะดับกุมชนและประเทศ สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ มี
คุณธรม และจริยธรมที่ดี และสมารถศึกษาคันคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง"