สมาชิกสมาคม

ช่องทางการชำระเงิน 1. เงินสด 2. ธนาณัติ ปณ.เพชรบุรีตัดใหม่ ?สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย? 3. ดร๊าฟธนาคาร 4. เช็ค สั่งจ่าย ?สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มคืนที่ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2716-5901 โทรสาร 0-2716-6004

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ (tutorial course) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และสมาชิก สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญสิทธิ ในการได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ในการประชุมต่างๆ ของสมาคม เช่น การประชุมใหญ่ประจำปี , การประชุมกลางปี , การประชุมวิชาการสัญจร , การอบรมระยะสั้น สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญสิทธิในการสมัครขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญสิทธิในการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลต่างๆ ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสิทธิในการขอทุนเพื่อเสนอผลงานในต่างประเทศ สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญสิทธิในการเข้าเว็บไซด์ ในส่วนเฉพาะของสมาชิกไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญสิทธิในการได้รับส่วนลดในการซื้อตำรา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย เช่น ตำรา , เน็คไทด์ , ผ้าพันคอ สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญมีสิทธิได้รับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมาชิก สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ( ก ) สมาชิกสามัญ ( ข ) สมาชิกสมทบ ( ค ) สมาชิกกิตติมศักดิ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวช กรรมสาขาเวชกรรมหรือปริญญาแพทย์ และได้วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือได้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา หรือได้เคยปฏิบัติงานในทางสาขาประสาทวิทยาหรือประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และคณะกรรมการเห็นสมควร ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นที่รังเกียจในการสมาคม ไม่เคยถูกออกจากสมาคม หรือสโมสรใด ๆ มาโดยมีความเสียหาย ไม่เป็นโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อ 7.1? 7.5 ในข้อที่ 7 แต่ต่างกันคือ สมาชิกสมทบอาจจะเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ประสาทวิทยา แต่มีความสนใจเป็นพิเศษในวิชาประสาทวิทยาสาขาต่าง ๆ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณซึ่งคณะกรรมการได้ลงมติเห็นสมควรให้เชื้อเชิญเป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติยศแก่สมาคมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางประสาทวิทยา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ ให้ยื่นในสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองสองท่าน เมื่อถึงคราวประชุมคณะกรรมการบริหารให้เลขาธิการนำรายชื่อผู้สมัครนั้น เสนอต่อที่ประชุม เพื่อคณะกรรมการบริหารจะได้วินิจฉัยลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการบริหาร ได้ลงมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้เลขาธิการแจ้งไปยังผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชำระค่าบำรุงสมาคมประสาทวิทยาฯ ภายใน 1 เดือน สมาคมจะยังไม่ถือว่าผู้สมัครใหม่เป็นสมาชิก และจะยังไม่ลงทะเบียนจนกว่าผู้นั้นจะได้ชำระค่าบำรุงตามระเบียบ ผู้สมัครคนใดได้ชำระเงินค่าบำรุงตามความในข้อ 12,13 แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้ทำทะเบียนแยกไว้ต่างหาก ค่าบำรุงสมาคม ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาคม 1. ค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท 2. ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท สมาชิกมีสิทธิและได้ประโยชน์ ทั้งได้รับผลปฏิบัติโดยเสมอภาคกันภายในขอบเขตของ วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเจริญของกิจการ หรือความเป็นไปของสมาคมได้ ต่อคณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมใหญ่ สมาชิกมีสิทธิไต่ถามหรือขออนุญาตต่อคณะกรรมการบริหาร หรือตรวจเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคม ณ สำนักงานสมาคม ได้ในเวลาอันสมควร สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ การประชุมประจำปี หรือการประชุมทางวิชาการ ในการนี้สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน กับมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้ สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้เลขาธิการ หรือนายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ทะเบียนภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันย้าย การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ก. ตาย ข. ลาออก ค. ต้องจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท ง. ต้องจำคำพิพากษาของศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ จ. คณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกตามความในข้อ 23 สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แสดงความจำนงในหนังสือยื่นต่อเลขาธิการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร แต่ต้องชำระเงินค่าบำรุงหนี้สินอย่างอื่น อันค้างชำระอยู่แก่สมาคมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน และความเป็นสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ลาออกได้แล้ว คณะกรรมการบริหาร อาจลงมติตามความเห็นข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ลบชื่อสมาชิกออกเสียจากทะเบียนได้ เมื่อปรากฏชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือทำตนให้เป็นที่เสื่อมเสียของสมาคม หรือละเมิดระเบียบและข้อบังคับโดยเจตนา เมื่อได้รับคำตักเตือนเป็นหนังสือจากเลขาธิการแล้ว ก็ยังกระทำอยู่อีก แต่ทั้งนี้ให้กรรมการบริหารเรียกประชุมและขอมติจากสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน ต้องออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับมีจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้มาประชุม ไม่ชำระค่าบำรุงภายใน 3 เดือนแรกของปี และเหรัญญิกได้เตือนไปแล้ว 2 ครั้ง การเตือนถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกันไม่เกินกว่า 3 เดือน ถ้าสมาชิก ๔นั้นไม่นำเงินมาชำระหรือเพิกเฉยละเลยเสีย โดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอำนาจลบชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกของสมาคม และให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ แต่สมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกด้วยเหตุดังกล่าวนี้ย่อมมีสิทธิขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีกได้ ในเมื่อได้ปฏิบัติการชำระค่าบำรุง และหนี้สินที่ค้างให้เสร็จไปด้วยเรียบร้อย ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิ๊คดูรายชื่อ