งานประชุมวิชาการสัญจร

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปะชุมสาเกตุนดร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุคราะห์ จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมเพชรโกศัย ชั้น 3 ตึกศูนย์แพทยคาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 Theme “์Neurology for non-neurologist” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ 1-2 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบาบัด โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 4Management of neurological disease ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 19-20 มกราคม 2560 Download -Poster

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 11 มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Theme : Neurology for non-neurologist วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ยุคลฑิฆัมพร ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 9 Theme: Neurology Update วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: Pitfall in common neurological diseases วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 Theme: ?Neurology in clinical practice? ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 ร่วมกับ รพ.ศูนย์อุดรธานี Theme: Office Neurology วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (ลงทะเบียนฟรี) Download - โปสเตอร์ - ใบสมัคร

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4 ร่วมกับ รพ.ชลบุรี หัวข้อเรื่อง Neurology for Non-neurologist วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี (ลงทะเบียนฟรี) Download - โปสเตอร์ - ใบสมัคร

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 ร่วมกับ รพ.ศูนย์อุดรธานี Theme: Office Neurology วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (ลงทะเบียนฟรี) Download - โปสเตอร์ - ใบสมัคร

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4 ร่วมกับ รพ.ชลบุรี หัวข้อเรื่อง Neurology for Non-neurologist วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี (ลงทะเบียนฟรี) Download - โปสเตอร์ - ใบสมัคร

การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 Theme: ?Neurology in clinical practice? ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: Pitfall in common neurological diseases วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี