วิจัย

เปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561การแบ่งทุนเป็น 3 หมวด

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย