http://www.neurothai.org/content.php?id=503
http://www.neurothai.org/content.php?id=496
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชมณเฑียรแกรนด์บอลรูม ชั้นน 2 โรงแ...สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส...

และประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีโอกาสพบผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเป...

ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย และ นพ.สิทธิพันธ์ จันทร์...เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรัง ไม่เฉพาะผลต่อ...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Pre-congress: Neurology for non-neurologist และวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ปร...