http://www.neurothai.org/content.php?id=496
http://www.neurothai.org/content_news.php?id=469
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรัง ไม่เฉพาะผลต่อ...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Pre-congress: Neurology for non-neurologist และวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ปร...

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์ 2565วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพ...

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 (ประชุมแบบ Onsite) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพ...

รูปแบบประชุมครั้งเป็นแบบ Onsite (face to face) ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7...