http://www.neurothai.org/content_news.php?id=469
http://www.neurothai.org/content.php?id=477
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 

สวัสดีทุกท่าน หมอ นิวโร หมอทั่วไป เภสัช นักกายภาพ ที่สนใจโรคปวดศีรษะ งาน Asia Regional Consortium ...

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรร...

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 และ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรีณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่...


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. Bangkok Hospital Headquarters