http://www.neurothai.org/content.php?id=462
http://www.neurothai.org/content.php?id=324
http://www.neurothai.org/content.php?id=374
http://www.neurothai.org/content.php?id=325
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meeting ไม่มีค่าลงทะเบียน 👍

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา

โดยชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย


18-19 November 2021 Virtual Conference ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาก...


นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar ท่านที่ลงทะเบียนผ่านในประชุมวิชาการกลางปี 2564 ก็จะรับชมงานประชุม AS...

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็น Free Online Meeting ตั้งแต่เวลา 9.00-10.30น. โดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้าน ...