http://www.neurothai.org/content.php?id=334
http://www.neurothai.org/content.php?id=324
http://www.neurothai.org/content.php?id=326
http://www.neurothai.org/content.php?id=325
http://www.neurothai.org/content.php?id=335
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชฎาทอง โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ...

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 6วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจัด The 2nd THAI-NEMS Pre...วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธ...

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

Metha Apiwattanakul MD., Neuroimmunology Unit, Department of Neurology, PrasatNeurological Institute...

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ...

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำเดือน 2562-2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช...