http://www.neurothai.org/content.php?id=324
http://www.neurothai.org/content.php?id=325
http://www.neurothai.org/content.php?id=370
http://www.neurothai.org/content.php?id=371
http://www.neurothai.org/content.php?id=385
http://www.neurothai.org/content.php?id=374
http://www.neurothai.org/content.php?id=371
http://www.neurothai.org/content.php?id=387
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชนเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นว...

28-29 พฤศจิกายน 2563 ห้องดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุม "Virtual meet the experts conference: Parkinson's Day" วัน...

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดขอเรียนเชิญแพทย์ทั่วไป แพทย์ปร...25 July 2020, Epilepsy's day