http://www.neurothai.org/content.php?id=307
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการพยาธิว...

2-3 March 2019 The Bhumisiri Mangkhalanusorn Building, The Main Auditorium 12th Floor, Chulalongk...

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา...วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดจัด Pre-congress teaching course (EMG skills workshop) วันที่ 28...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการกลางปี 2561 โดยมี Theme “Ambulatory Neurology...

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ในปัจจุบันมีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา รอบที่ 1 รอ...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills...

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Refresher Course ประจำปี 2561 โดยมี Theme “Sharpening your skills...

ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย