ประชุมวิชาการอื่นๆ

งานประชุมวิชาการ สมาคมโรคลมชัก การอบรม Basic EEG course และการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 Theme: Virtual Epilepsy Network

ประชมสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สมาคมโรคลมชัก

การอบรม Basic EEG course และการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24  Theme: Virtual Epilepsy Network 

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 และวันที่ 5-6 กันยายน 2563

link: http://epilepsy.streamssl.com

Download Files