ประชุมวิชาการอื่นๆ

การบรรยายถ่ายทอดสด จากวิทยากรระดับโลก Prof. Herman Kingma ผู้เชี่ยวชาญด้าน clinical vestibulology จาก Maastricht University Medical Centre, Netherlands ในหัวข้อ \"Case-based approach in vestibular disorders: From evidence to real world\"

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ มารับชมการบรรยายถ่ายทอดสด จากวิทยากรระดับโลก Prof. Herman Kingma ผู้เชี่ยวชาญด้าน clinical vestibulology จาก Maastricht University Medical Centre, Netherlands ในหัวข้อ "Case-based approach in vestibular disorders: From evidence to real world"

วันที่ 24  พย. 63 เวลา 18.30-20.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก