งานประชุมวิชาการประจำเดือน

การประชุมวิชาการประจาเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2561-2562

 

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย