รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ.2562-2564

     
1. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
2. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อุปนายก คนที่ 1 และบรรณาธิการวารสาร
3. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ อุปนายก คนที่ 2
4. รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
5. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร เลขาธิการ
6. นพ.เมธา อภิวัฒนากุล เหรัญญิก และรองเลขาธิการ
7. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ปฏิคม
8. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
9. รศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์
10. พันโท พญ.พาสิริ สุทธินามสุวรรณ กรรมการกลาง
11. พันเอก นพ.เจษฎา อุดมมงคล กรรมการกลาง
12. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการกลาง
13. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา กรรมการกลาง
14. ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร กรรมการกลาง
15. ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช กรรมการกลาง และผู้แทนภาค

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
วาระ พ.ศ.2560-2562

     
1. ศ.พญ.รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ ที่ปรึกษา
2. พลตรี.พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย์ ที่ปรึกษา
3. ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษา
4. รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา
5. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ที่ปรึกษา
6. นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา
7. นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร ที่ปรึกษา
8. รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
9. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
10. ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ อุปนายก คนที่ 1
11. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ อุปนายก คนที่ 2
12. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ เลขาธิการ
13. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิชาการ
14. พันโท พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ เหรัญญิก
15. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บรรณาธิการวารสาร ประสาทวิทยา
16. รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา
17. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร รองประธานฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
18. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
19. นพ.สุรัตน์ ตันประเวช นายทะเบียน
20. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา รองเลขาธิการ และงานฝ่ายกฏหมาย
21. พันเอก นพ.เจษฎา อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์
22. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ปฏิคม
23. พญ.สัญสณีย์ พงษ์ภักดี รองเลขาธิการ และงานฝ่ายกฏหมาย
24. รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ตัวแทนภาคใต้ และผู้ช่วยฝ่ายวิจัย
25. นพ.อาคม อารยาวิชานนท์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
26. นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย ตัวแทนภาคตะวันออก และผู้ช่วยปฏิคม