รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2564-2566

     
1. ศ.พญ.รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ ที่ปรึกษา
2. พลตรี.พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย์ ที่ปรึกษา
3. รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา
4. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ที่ปรึกษา
5. นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา
6. นพ.สมชาย โตวณะบุตร ที่ปรึกษา
7. รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
8. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ที่ปรึกษา
9. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ที่ปรึกษา
10. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ นายกสมาคม
11. ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อุปนายก คนที่ 1 และบรรณาธิการวารสาร
12. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร อุปนายก คนที่ 2
13. รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ เลขาธิการ และประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ ฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
14. นพ.เมธา อภิวัฒนากุล เหรัญญิก และรองเลขาธิการ
15. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ประธานฝ่ายวิชาการ
16. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
17. พ.อ.นพ.เจษฎา อุดมมงคล ปฏิคม และประชาสัมพันธ์
18. รศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์
19. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา กรรมการกลาง และฝ่ายจริยธรรม
20. พ.อ.พญ.พาสิริ สุทธินามสุวรรณ กรรมการกลาง และรองเลขาธิการ และผู้ช่วยปฏิคม
21. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการกลาง และฝ่ายประสานงานกับสมาคมโรคสมองเสื่อมฯ
22. ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร กรรมการกลาง
23. นพ.สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร กรรมการกลาง
24. ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช กรรมการกลาง และผู้แทนภาคใต้

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ.2562-2564

     
1. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
2. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อุปนายก คนที่ 1 และบรรณาธิการวารสาร
3. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ อุปนายก คนที่ 2
4. รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
5. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร เลขาธิการ
6. นพ.เมธา อภิวัฒนากุล เหรัญญิก และรองเลขาธิการ
7. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ปฏิคม
8. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
9. รศ.นพ.สุรัตน์ ต ันประเวช นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์
10. พันโท พญ.พาสิริ สุทธินามสุวรรณ กรรมการกลาง
11. พันเอก นพ.เจษฎา อุดมมงคล กรรมการกลาง
12. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการกลาง
13. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา กรรมการกลาง
14. ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร กรรมการกลาง
15. ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช กรรมการกลาง และผู้แทนภาค

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ.2560-2562

     
1. ศ.พญ.รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ ที่ปรึกษา
2. พลตรี.พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย์ ที่ปรึกษา
3. ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษา
4. รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา
5. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ที่ปรึกษา
6. นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา
7. นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร ที่ปรึกษา
8. รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
9. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
10. ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ อุปนายก คนที่ 1
11. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ อุปนายก คนที่ 2
12. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ เลขาธิการ
13. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิชาการ
14. พันโท พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ เหรัญญิก
15. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บรรณาธิการวารสาร ประสาทวิทยา
16. รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา
17. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร รองประธานฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
18. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
19. นพ.สุรัตน์ ตันประเวช นายทะเบียน
20. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา รองเลขาธิการ และงานฝ่ายกฏหมาย
21. พันเอก นพ.เจษฎา อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์
22. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ปฏิคม
23. พญ.สัญสณีย์ พงษ์ภักดี รองเลขาธิการ และงานฝ่ายกฏหมาย
24. รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ตัวแทนภาคใต้ และผู้ช่วยฝ่ายวิจัย
25. นพ.อาคม อารยาวิชานนท์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
26. นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย ตัวแทนภาคตะวันออก และผู้ช่วยปฏิคม

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ.2558-2560

     
รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา
นพ.สมศักดิ์ ปรลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา
นพ.สมชาย โตวณะบุตร ที่ปรึกษา
รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคม
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น อุปนายก คนที่ 1
พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ เลขาธิการ
ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ประธานวิชาการ
รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการฝึกอบรม และการสอบ

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา

ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิจัย
นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บรรณาธิการวารสารประสาทวิทยา
รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

บรรณาธิการตำราประสาทวิทยา

และวิเทศสัมพันธ์

นพ.เจษฎา อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ปฏิคม และผู้ช่วยเหรัญญิก
พญ.กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ นายทะเบียน และตัวแทนภาคเหนือ
รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ผู้ช่วยประธานวิจัย และตัวแทนภาคใต้
นพ.อาคม อารยาวิชานนท์

ผู้ช่วยประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย ผู้ช่วยเลขาธิการ และตัวแทนภาคตะวันออก
พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

ผู้ช่วยประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการฝึกอบรม และการสอบแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา

พญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ.2556-2558

     
นพ.สมชาย โตวณะบุตร นายกสมาคม
รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ อุปนายกที่ 1
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น อุปนายกที่ 2 และเหรัญญิก
พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ เลขาธิการ
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานวิชาการ
รศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
ฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน
สาขาประสาทวิทยา
ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิจัย
ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บรรณาธิการ
พ.อ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายปฏิคม
นพ.เจษฎา อุดมมงคล นายทะเบียน
รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ กรรมการกลางและประธานตำราประสาทวิทยา
พญ.สัญสณีย์ พงษ์ภักดี กรรมการกลาง
นพ.ดำรงวิทย์ สุขะจิตนากาญจน์ กรรมการกลาง

 

ผู้แทนเขต

     
รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ผู้แทนเขตภาคใต้
พญ.กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ ผู้แทนเขตภาคเหนือ
นพ.อาคม อารยาวิชานนท์ ผู้แทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย ผู้แทนเขตภาคตะวันออก

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ.2554-2556

     
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม นายกสมาคม
นพ.สมชาย โตวณะบุตร อุปนายกที่ 1
รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ อุปนายกที่ 2
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น เลขาธิการ
พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ เหรัญญิก
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานวิชาการ
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม และการสอบแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม และการสอบแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
พ.อ.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ประธานฝ่ายทะเบียน
รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ บรรณาธิการ
รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา ฝ่ายทะเบียน
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายปฏิคม
นพ.โยธิน ชินวลัญช์ กรรมการกลาง
พญ.นันทพร ตียพันธ์ กรรมการกลางและตัวแทนภาคเหนือ

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2552-2554

     
นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา นายกสมาคม
นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม อุปนายก 1
นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร อุปนายก 2
นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น เลขาธิการ
แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ รองเลขาธิการ
แพทย์หญิงนาราพร ประยูรวิวัฒน์ เหรัญญิก
นายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล ประธานวิชาการ
นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรมและการสอบ แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรมและการสอบ แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
นายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ ประธานฝ่ายวิจัย
แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ ปฏิคม
นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานสารสนเทศ
นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ บรรณาธิการ
นายแพทย์โยธิน ชินวลัญช์ นายทะเบียน
แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร กรรมกลาง
แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้แทนภาคเหนือ
นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ ผู้แทนภาคใต้
นายแพทย์วิทูรย์ จันทร์โนทัย ผู้แทนภาคตะวันออก

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2550-2552

     
1. แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง นายกสมาคม
2. นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา อุปนายก 1
3. นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม อุปนายก 2
4. นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร เลขาธิการ
5. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองเลขาธิการและปฏิคม
6. แพทย์หญิงนาราพร ประยูรวิวัฒน์ เหรัญญิก
7. แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร ประธานฝ่ายวิชาการ
8. นายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล รองประธานฝ่ายวิชาการ
9. แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ ประธานฝ่ายวิจัย
10. แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ ประธานการศึกษาต่อเนื่อง
11. นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและ กรรมการกลาง
12. นายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ
13. แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ นายทะเบียน
14. นายแพทย์โยธิน ชินวลัญช์ กรรมการกลาง
15. แพทย์หญิงนันทพร ตียพันธ์ กรรมการกลาง
16. แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้แทนภาคเหนือ
17. นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ ผู้แทนภาคอีสาน
18. นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา ผู้แทนภาคใต้
19. นายแพทย์นันทศักดิ์ ทิศาวิภาค ผู้แทนจากสมาคมประสาท ศัลยศาสตร์ฯ

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2548-2550

     
1. นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ นายกสมาคม
2. แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง อุปนายก 1
3. นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา อุปนายก 2
4. แพทย์หญิงนาราพร ประยูรวิวัฒน์ เหรัญญิก
5. นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร เลขาธิการ
6. แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ ประธานวิชาการ
7. นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า รองประธานวิชาการ
8. แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร ประธานการศึกษาต่อเนื่อง
9. แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ นายทะเบียน
10. นายแพทย์โยธิน ชินวลัญช์ สารสนเทศ
11. นายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ ประชาสัมพันธ์
12. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ปฏิคม
13. นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม กรรมการกลาง
14. แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิ์ศักดิ์ กรรมการกลาง
15. นายแพทย์สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร กรรมการ

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2546-2548

     
1. นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ นายกสมาคม
2. แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง อุปนายก 1
3. นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา อุปนายก 2
4. แพทย์หญิงนาราพร ประยูรวิวัฒน์ เลขาธิการ
5. นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร เหรัญญิก
6. แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองเหรัญญิก
7. แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร ประธานวิชาการ
8. แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ รองประธานวิชาการ
9. นายแพทย์สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
10. นายแพทย์โยธิน ชินวลัญช์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ
11. นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายวิจัย
12. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ปฏิคม
13. นายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ รองปฏิคม
14. นายแพทย์เกษียรสม วีรานุวัตติ์ ประชาสัมพันธ์
15. แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ นายทะเบียน

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2544-2546

     
1. แพทย์หญิงจิตถนอม สุวรรณเตมีย์ นายกสมาคม
2. นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ อุปนายก 1
3. แพ

Download Files