เอกสารดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 - download จดหมายเชิญ - download ข้อแนะนำในการเขียนงานผลงานวิจัย - download แบบฟอร์มบทคัดย่อทางวิชาการปี 2556 - download แบบฟอร์มการประชุมวิชาการประจำปี 2556 - download โปสเตอร์งานวิชาการประจำปี 2556

แบบฟอร์มลงทะเบียน จองห้องพัก และร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการกลางปี 2555 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน PDF


นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย