งานประชุมวิชาการสัญจร

งานประชุมวิชาการสัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 1 - Neurology for non-neurologist

ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 1  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 Theme “์Neurology for non-neurologist”
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่สำคัญต่างๆ ให้แพทย์สมาชิกและแพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชาการทางการแพทย์ได้ 

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานอายุรกรรม (คุณไก่ อายุรกรรม) โทร 042-245-555 ต่อ 2102, 2103 fax 042-247-162 ลงทะเบียนงานประชุม wvatomkai@gmail.com

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย